Commissie Openbare Ruimte 10 juni 2010 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1
  laden...
 • 2

  Jaarrekening 2009

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 door middel van bijgaande Jaarrekening 2009 vast te stellen;
  2. in te stemmen met de uit het bestaande beleid voortvloeiende stortingen van € 2.880.944 en onttrekkingen van € 5.669.042 en per saldo € 2.788.098 te onttrekken aan de reserves;
  3. het saldo van de bestemmingsreserve 'Dienst accommodatie de Groene Daan' van € 48.961 toe te voegen aan de Vrije reserve;
  4. het voordelig resultaat (na bestemming) van 2009 ter grootte van € 564.744 te bestemmen als volgt:
  4.1. € 509.146 ter beschikking te stellen voor het in 2010 uitvoeren
  van resttaken uit 2009;
  4.2. € 5.598 te storten in de Vrije reserve;
  4.3. € 50.000 te storten in de bestemmingsreserve Culturele
  Evenementen.
  5. in te stemmen met het overboeken naar 2010 van de restant-investeringskredieten ter grootte van € 7.996.749.
  laden...
 • 3

  Voorjaarsnota 2010

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten;
  De Voorjaarsnota 2010 vast te stellen.
  laden...
 • 4

  Bestemmingsplan voor de kern Groenekan

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten;
  Het bijgevoegde bestemmingsplan ‘Groenekan 2009’ zoals het ontwerp ter inzage heeft gelegen, vast te stellen met overname van de eveneens bijgevoegde ‘zienswijzennota bestemmingsplan Groenekan 2009’ en de daarin opgenomen staat van wijzigingen
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • 5

  Verplaatsing (milieu)hinderlijke bedrijven

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. voor de beëindiging van de twee tankstations en het autobedrijf aan de Hessenweg, de Ambachtstraat en de Molenkamp in De Bilt, een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000.
  2. voor de herontwikkeling van de achterblijvende locatie van het autobedrijf aan de Hessenweg in te stemmen met de in dit voorstel genoemde uitgangspunten.
  laden...
 • 6

  Kwaliteit Groenbeheer Gemeente de Bilt

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten;
  kennis te nemen van het rapport “Kwaliteit Groenbeheer Gemeente De Bilt” en de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen over te nemen.
  laden...
 • 7

  Vaststellen diverse regelingen in verband met invoeren Wabo

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. de bijgaande 'Verordening op de heffing en invordering van leges De Bilt 2010' vast te stellen;
  2. de bijgaande '1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009' vast te stellen;
  3. onder vervallenverklaring van de 'Monumentenverordening De Bilt 2007', de bijgaande 'Erfgoedverordening De Bilt 2010' vast te stellen en de Monumentenraad op te heffen;
  4. de bijgaande 'Bouwverordening De Bilt 2010' vast te stellen;
  5. de bijgaande 'Subsidieverordening gemeentelijke monumenten De Bilt 2010' vast te stellen;
  6. de bijgaande lijst van categorieën van gevallen waarin de verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5 van het 'Besluit omgevingsrecht', niet is vereist, vast te stellen.
  laden...
 • 8
  laden...
 • 9

  Mededelingen

  Mathildezaal
  laden...
 • 10

  Rondvraag

  Mathildezaal
  laden...
 • 11

  Sluiting

  Mathildezaal
  laden...