Commissie Openbare Ruimte 14 september 2017 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderstukken:

Agenda

 • 1

  Opening

  Mathildezaal
  laden...
 • 2

  Vaststelling agenda

  Mathildezaal
  laden...
 • 3
  laden...
 • 4

  Mededelingen

  Mathildezaal
  - Terugkoppeling regionale organen / verbonden partijen
  - Mededelingen vanuit de commissieleden
  - Mededelingen vanuit het College
  laden...
 • 5

  Fietspad Uithof – Zeist-West

  Mathildezaal, Uitspraak van de commissie
  Agenderingsverzoek van de fracties van SP en GroenLinks inzake de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen De Uithof en Zeist-West is bijlage. Een brief van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West is hierbij gevoegd.
  laden...
 • 6

  Discussienotitie Uitvoering Woonbeleid

  Mathildezaal, Discussiestuk
  In maart 2017 heeft de raad bij motie gevraagd:
  - de raad in het 3e kwartaal van 2017 een startnotitie met verschillende uitvoeringsmogelijkheden van het Aanvullend woonbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen;
  - daarin de specifieke mogelijkheden om te voorzien in de huisvesting van starters, statushouders en spoedzoekers in De Bilt op te nemen.
  In de discussienotitie Uitvoering Woonbeleid geeft het college inzicht in de beleidskaders, de woningbouwopgave waar de gemeente voor staat en het doelgroepenbeleid dat wordt gevoerd. Ook wordt ingegaan op de acties die afgelopen periode zijn uitgevoerd, welke zijn gepland en worden prioriteiten beschreven voor de periode 2017-2018.
  laden...
 • 7

  Vaststellen Ruimtelijk-Economische Koers U10

  Mathildezaal, Advies uitbrengen aan de raad
  1. de bijgaande 'Ruimtelijk-economische koers U10 - Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living' vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de uitvoeringsagenda 'Samen op weg naar een uitvoeringsagenda'.
  laden...
 • 8
  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Stichtse Groenlanden met betrekking tot:
  a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr;
  b. wijzigingen die recht doen aan de huidige uitvoeringspraktijk;
  c. wijzigingen die voortvloeien uit de toetreding van gemeente De Ronde Venen;
  2. de burgemeester en het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1 Wgr, om eveneens in te stemmen met het voorstel tot wijziging, bedoeld onder punt 1;
  3. kennis te nemen van de ontwerp Bijdrageregeling recreatieschap Stichtse Groenlanden en de toetredingsovereenkomst gemeente De Ronde Venen - recreatieschap Stichtse Groenlanden.
  laden...
 • 9

  Rondvraag

  Mathildezaal
  laden...
 • 10
  Het college wordt gevraagd:
  • toch spoedig en voortvarend onderzoek te doen naar wenselijkheid en financiële haalbaarheid en mogelijkheden
  • de benodigde jaarlijkse ruimte van plm. € 20.000 (oprichting, onderhoud en rente) te reserveren in de ontwerpbegroting van 2018, bv. door geld af te halen van de posten 1, 4, 5, 7, 8, 9, en/of 10 op p. 16, die gezamenlijk al een veelvoud hiervan bedragen, t.w. € 622.000
  • contact op te nemen met de Provincie of anderen om te bezien of wellicht in gemeenschappelijke inspanning het budget bijeen kan worden gebracht
  laden...
 • 11

  Sluiting

  Mathildezaal
  laden...

Downloaden audiofragment(en)